පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
කුලියාපිටිය බටහිර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ කුලියාපිටිය බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටා ඇති කුලියාපිටිය බටහිර ...
කුලියාපිටිය බටහිර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ කුලියාපිටිය බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටා ඇති කුලියාපිටිය බටහිර ...

කුලියාපිටිය බටහිර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ කුලියාපිටිය බටහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටා ඇති කුලියාපිටිය බටහිර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

 

උත්සව ජ්‍යෙතිෂ්‍ය සේවා සැපයීම

This page is under construction

 

ලී බඩු සැපයීම

This page is under construction

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

 

වාදන භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

 

නර්තන ඇඳුම් ලබාදීම

This page is under construction

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

This page is under construction

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්