පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
ගිරිබාව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

දැන් ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා‍වේ වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ගිරිබාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ රාජාංගනය වම් ඉවුර, යාය 02, සාලිය අශෝකප...
ගිරිබාව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

දැන් ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා‍වේ වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ගිරිබාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ රාජාංගනය වම් ඉවුර, යාය 02, සාලිය අශෝකප...

ගිරිබාව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

දැන් ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා‍වේ වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ගිරිබාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ රාජාංගනය වම් ඉවුර, යාය 02, සාලිය අශෝකපුර පිහිටුවා ඇති ගිරිබාව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට රු. 500.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකුට සඳහා රු. 1500.00

 

ජය මංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකුට සඳහා රු. 1500.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකුට සඳහා රු. 1500.00

 

නැවුම් පුවත්