පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
අලව්ව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මෙය ඔබගේ සංස්කෘතික නිවහනයි, අප නිවහනට සපැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
අලව්ව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මෙය ඔබගේ සංස්කෘතික නිවහනයි, අප නිවහනට සපැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

අලව්ව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මෙය ඔබගේ සංස්කෘතික නිවහනයි, අප නිවහනට සපැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

 

අපගේ සේවාවන්

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (දිනකට) රු. 1500.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 6000.00
(කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් ගණන - 6)

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු.750.00 / රු.3000.00

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

නොමිලේ සිදුකරනු ලබයි

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

 

නැවුම් පුවත්