පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
බිංගිරිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ලංකාවේ වයඹ පලාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ බිංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටි එල්. බී. ජයසේන ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්...
බිංගිරිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ලංකාවේ වයඹ පලාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ බිංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටි එල්. බී. ජයසේන ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්...

බිංගිරිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ලංකාවේ වයඹ පලාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ බිංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටි එල්. බී. ජයසේන ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන පියසටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබාදීම

නොමිලේ සිදු කරනු ලබයි

 

ලී බඩු සැපයීම

නොමිලේ සිදු කරනු ලබයි

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (දිනකට) රු. 750.00

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

නොමිලේ සිදු කරනු ලබයි

 

නර්තන ඇඳුම් ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 500.00

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

මිල සාකච්ජා කරන්න

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියකුට රු. 1000.00
(කණ්ඩායමේ සාමජිකයන් ගණන - 6)

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

නොමිලේ සිදු කරනු ලබයි

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියකුට රු. 1000.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

ප්‍රවාහන පහසුකම් පමණක් ලබා ගනී

 

නැවුම් පුවත්