පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
මල්ලවපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නෙ ඇතුගල් පුරවරයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මල්ලවපිටිය ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති මහගම, කොහිලේගෙදර පිහිටුවා ඇති ...
මල්ලවපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නෙ ඇතුගල් පුරවරයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මල්ලවපිටිය ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති මහගම, කොහිලේගෙදර පිහිටුවා ඇති ...

මල්ලවපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නෙ ඇතුගල් පුරවරයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මල්ලවපිටිය ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති මහගම, කොහිලේගෙදර පිහිටුවා ඇති මල්ලවපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ජයමංගල ගාථා/ අෂ්ඨක/ ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්