පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
පන්නල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පන්නල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පන්නල ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය...
පන්නල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පන්නල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පන්නල ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය...
පන්නල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත සාදරයෙන් පිලිගනිමු

පන්නල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පන්නල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පන්නල ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1200.00

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

වර්තමාන ගාස්තුව අකුරු සංඛ්‍යාව අනුව

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 600.00

 

නැවුම් පුවත්