පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
කුලියාපිටිය නැගෙනහිර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික්කයේ කුලියාපිටිය නැගෙනහිර ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කුලියාපිටිය නැගෙනහිර...
කුලියාපිටිය නැගෙනහිර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික්කයේ කුලියාපිටිය නැගෙනහිර ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කුලියාපිටිය නැගෙනහිර...

කුලියාපිටිය නැගෙනහිර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික්කයේ කුලියාපිටිය නැගෙනහිර ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කුලියාපිටිය නැගෙනහිර ප‍්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 500.00

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 500.00

 

නර්තන ඇඳුම් ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 500.00

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 4500.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 5000.00

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇඳීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 1000.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 8000.00

 

ගිහිපිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

නොමිලේ සේවාව සපයනු ලැබේ.

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 5000.0

 

නැවුම් පුවත්