පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
පොල්පිතිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පොල්පිතිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨා‍ශයේ රඹේ-මාඑළිය යන ලිපිනයේ පොල්පිතිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය පිහිටා ඇත...
පොල්පිතිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පොල්පිතිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨා‍ශයේ රඹේ-මාඑළිය යන ලිපිනයේ පොල්පිතිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය පිහිටා ඇත...

පොල්පිතිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පොල්පිතිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨා‍ශයේ රඹේ-මාඑළිය යන ලිපිනයේ පොල්පිතිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය පිහිටා ඇත.

 

අපගේ සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබා දීම

වර්තමාන ගාස්තුව පුටු 1 ක් සඳහා රු. 5.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව වරුවක් සඳහා රු.500.00

 

වාදන භාණ්ඩ ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 100.00

 

නර්තන ඇදුම් ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 100.00

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්