පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 500.00

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 500.00

නර්තන ඇඳුම් ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 500.00

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 4500.00

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 5000.00

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇඳීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 1000.00

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 8000.00

ගිහිපිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

නොමිලේ සේවාව සපයනු ලැබේ.

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 5000.0

 

නැවුම් පුවත්