පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

සාතිශය ආඩම්බර වු ප්‍රාදේශීය අනන්‍යතාවයන්ගෙන් පෝෂණීය වූ කෙම් බිමත්, නවීනත්වය හා අත්වැල් බැඳ ගනිමින් ඉදිරි අනාගත පරපුරට ද ආරක්ෂා කරමින් උරුම කර දිමයි.

මෙහෙවර

ශ්‍රි ලාංකා පින් බිමේ උතුම් සංස්කෘතිකාංග ලොව පෞඪ යැයි පිළිගත් අතර සංස්කෘතිකාංග හා අසම සම කිරීම.

අරමුණු

  • කොට්ඨාශය පුරා විසිරී පැතිරී පවතින සංස්කෘතිකාංග රැක ගනිමින් ඉදිරි පරපුරටත් උරුම කර දීම.
  • ළමා පරපුර තුළ නිර්මල පැරණි සංස්කෘතිකාංග පිළිබඳ හැගීමක් ඇති කිරීම.
  • ශ්‍රි ලංකාව තුළ වුවද අමිශ්‍රිත නිර්මල සංස්කෘතිය යළි ස්ථාපිත කිරීමේත් ප්‍රචලිත කිරීමේත් ගමන් මඟෙහි නායකත්වය ගැනීම.

ඉතිහාසය

2002 සැප්තැම්බර් මස 13 වන දින මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත විය.

 

නැවුම් පුවත්