පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

වීරඹුගෙදර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ආයුබෝවන් ! ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ලංකාවේ වයඹ පලාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ වීරඹුගෙදර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටි වීරඹුගෙදර ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන පියසටයි.

 

නැවුම් පුවත්