පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

පොල්පිතිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පොල්පිතිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨා‍ශයේ රඹේ-මාඑළිය යන ලිපිනයේ පොල්පිතිගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය පිහිටා ඇත.

 

නැවුම් පුවත්