පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ගල්ගමුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පෞරාණික ස්ථාන කීපයක වත්මන් හිමිකරුවාණන් වූ කෘෂි ප්‍රදේශයක භාරකාරත්වය උසුලන වැව් ඉස්මත්තේ රුක් ගොමුවේ සිසිලස ලබමින් සුන්දර භූමි භාගයක වැඡඹෙන ගල්ගමුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්