පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

පාඨමාලාවේ නම කාල සීමාව
උඩරට නැටුම් අවුරුදු 01
කායික හා මානසික වර්ධනය
පෙර පාසල්
නිර්මාණාත්මක නැටුම්
පෙරදිග සංගීතය
දෙමළ භාෂාව
චිත්‍ර හා මුර්තී
 

නැවුම් පුවත්