පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
கலிகமுவை கலாசார நிலையம்

இலங்கையின் கேகாலை மாவட்டத்தின் கலிகமுவை பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள இ கலிகமுவை தேவாலகமஇ பீ. பீ. பாலசூhpய ஞாபகாHத்த  கலாசார ந...
கலிகமுவை கலாசார நிலையம்

இலங்கையின் கேகாலை மாவட்டத்தின் கலிகமுவை பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள இ கலிகமுவை தேவாலகமஇ பீ. பீ. பாலசூhpய ஞாபகாHத்த  கலாசார ந...

கலிகமுவை கலாசார நிலையம்

இலங்கையின் கேகாலை மாவட்டத்தின் கலிகமுவை பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள இ கலிகமுவை தேவாலகமஇ பீ. பீ. பாலசூhpய ஞாபகாHத்த  கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

எமது சேவைகள்

நடன ஆடைகள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞH தொடHபாக) - ரூபா 200.00

 

ஹேவிசி குழுக்கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞருக்கு) ரூபா. 1750.00

 

ஜயமங்கள காதா / அஷ்டக / பாடல் குழுகளை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞருக்கு) ரூபா. 1000.00

 

நடன குழுக்கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞH தொடHபாக) - ரூபா 1750.00

 

புதிய செய்திகள