පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
ගලිගමුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගලිගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කේට්ඨාශයේ ගලිගමුව දේවාලේගම පි.බී. බාලසූරිය අනුස්මරණ සංස්කෘතික...
ගලිගමුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගලිගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කේට්ඨාශයේ ගලිගමුව දේවාලේගම පි.බී. බාලසූරිය අනුස්මරණ සංස්කෘතික...

ගලිගමුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගලිගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කේට්ඨාශයේ ගලිගමුව දේවාලේගම පි.බී. බාලසූරිය අනුස්මරණ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 200.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1750.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1750.00

 

නැවුම් පුවත්