පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
தரணியகலை கலாசார நிலையம்

இல்கையின் கேகாலை மாவட்டத்தைச் சேHந்த தரணியகலை பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள தரணியகலை கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவே...
தரணியகலை கலாசார நிலையம்

இல்கையின் கேகாலை மாவட்டத்தைச் சேHந்த தரணியகலை பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள தரணியகலை கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவே...

தரணியகலை கலாசார நிலையம்

இல்கையின் கேகாலை மாவட்டத்தைச் சேHந்த தரணியகலை பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள தரணியகலை கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

எமது சேவைகள்

நடன ஆடைகள் வழங்கல்

This page is under construction

 

ஹேவிசி குழுக்கள் வழங்கல்

This page is under construction

 

அலங்காரமான முறையில் பன்னH வரைதல்

This page is under construction

 

நடன் குழுக்கள் வழங்கல்

This page is under construction

 

ஜயமங்கள காதா / அஷ்டக / பாடல் குழுகளை வழங்கல்

This page is under construction

 

புதிய செய்திகள