පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
பேருவளை கலாசாரநிலையம்

இலங்கையின் களுத்துறை மாவட்டத்தின்இ பேருவளை பிரதேச செயலகப் பிhpவில்இ பயாகல விகாரகந்தையில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பேருவளை கலாசார நிலையத்திற்கே தா...
பேருவளை கலாசாரநிலையம்

இலங்கையின் களுத்துறை மாவட்டத்தின்இ பேருவளை பிரதேச செயலகப் பிhpவில்இ பயாகல விகாரகந்தையில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பேருவளை கலாசார நிலையத்திற்கே தா...

ரம்புக்கனை கலாசாரநிலையம்

இலங்கையின் களுத்துறை மாவட்டத்தின்இ பேருவளை பிரதேச செயலகப் பிhpவில்இ பயாகல விகாரகந்தையில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பேருவளை கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

எமது சேவைகள்

பொருட்கள் வழங்கல்

This page is under construction

 

தளபாடங்கள் வழங்கல்

This page is under construction

 

மன்டப வசதிகள் வழங்கல்

This page is under construction

 

இசை கருவிகள் வழங்கல்

This page is under construction

 

நடன ஆடைகள் வழங்கல்

This page is under construction

 

தெரு நாடகங்களை வழங்கல்

This page is under construction

 

‘ஹேவிசி’ குழுக்களை வழங்கல்

This page is under construction

 

அலங்காரமான முறையில் பென்னH வரைதல்

This page is under construction

 

ஜயமங்கள காதா / அஷ்டக / பாட்டுக் குழுகளை வழங்கல்

This page is under construction

 

நடன குழுக்களை வழங்கல்

This page is under construction

 

புதிய செய்திகள