පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
රඹුක්කන  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සංස්කෘතික අංග සංරක්ෂණය, පෝෂණය, ප්‍රවර්ධනය හා පොදු ජනතාව අතර පැතිරවීම තුළින් සංවේදී හා සදාචාර සම්පන්න පුද්...
රඹුක්කන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සංස්කෘතික අංග සංරක්ෂණය, පෝෂණය, ප්‍රවර්ධනය හා පොදු ජනතාව අතර පැතිරවීම තුළින් සංවේදී හා සදාචාර සම්පන්න පුද්...

රඹුක්කන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සංස්කෘතික අංග සංරක්ෂණය, පෝෂණය, ප්‍රවර්ධනය හා පොදු ජනතාව අතර පැතිරවීම තුළින් සංවේදී හා සදාචාර සම්පන්න පුද්ගලයින් සමාජයට දායාද කිරීමට කටයුතු කිරීම.

අපගේ සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

 

ලී බඩු සැපයීම

This page is under construction

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

 

වාදන භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

 

නර්තන ඇඳුම් ලබාදීම

This page is under construction

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

This page is under construction

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්