පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Previous Next
Rambukkana Cultural Center

රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සංස්කෘතික අංග සංරක්ෂණය, පෝෂණය, ප්‍රවර්ධනය හා පොදු ජනතාව අතර පැතිරවීම තුළින් සංවේදී හා සදාචාර සම්පන්න පුද්...
Rambukkana Cultural Center

රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සංස්කෘතික අංග සංරක්ෂණය, පෝෂණය, ප්‍රවර්ධනය හා පොදු ජනතාව අතර පැතිරවීම තුළින් සංවේදී හා සදාචාර සම්පන්න පුද්...

Rambukkana Cultural Center

රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සංස්කෘතික අංග සංරක්ෂණය, පෝෂණය, ප්‍රවර්ධනය හා පොදු ජනතාව අතර පැතිරවීම තුළින් සංවේදී හා සදාචාර සම්පන්න පුද්ගලයින් සමාජයට දායාද කිරීමට කටයුතු කිරීම.

Our Services

Providing Goods

This page is under construction

 

Providing Furniture

This page is under construction

 

Providing Hall Facilities

This page is under construction

 

Providing Musical Instruments

This page is under construction

 

Providing Costume

This page is under construction

 

Providing Street Drama

This page is under construction

 

Providing service of the Hevisi Team

This page is under construction

 

Making banner in artistic manner

This page is under construction

 

Providing the services relating to Jayamangala Gatha, Ashtaka and Singing

This page is under construction

 

Providing Dancing Groups

This page is under construction

 

Latest News