පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
ருவன்வெல்ல கலாசார நிலையம்

இலங்கையின் கேகால்லை மாவட்டத்தின்இ ருவன்வெல்ல பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள ருவன்வெல்ல கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிர...
ருவன்வெல்ல கலாசார நிலையம்

இலங்கையின் கேகால்லை மாவட்டத்தின்இ ருவன்வெல்ல பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள ருவன்வெல்ல கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிர...
රුවන්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත සාදරයෙන් පිලිගනිමු

ருவன்வெல்ல கலாசார நிலையம்

இலங்கையின் கேகால்லை மாவட்டத்தின்இ ருவன்வெல்ல பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள ருவன்வெல்ல கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

எமது சேவைகள்

நடன குழுக்களை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டனம் ஒரு கலைஞருக்காக ரூபா 1250.00

 

இல்லத்து பிhpத்; குழுகளை வழங்கல்

இலவசம்.

 

பறைசாற்றுக் குழுக்களை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டனம் ஒரு கலைஞருக்காக ரூபா 1500.00

 

மன்டப வசதிகள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டனம் ஒரு நாளுக்கு ரூபா 500.00

 

ஏனைய – அஷ்டக

தற்போதைய கட்டனம் ரூபா 3000.00

 

ஜயமங்கள காதா / அஷ்டக / பாடல் குழுகளை வழங்கல

தற்போதைய கட்டனம் ஒரு நாளுக்கு ரூபா 1000.00

 

புதிய செய்திகள