පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
රුවන්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රුවන්වැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති රුවන්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි...
රුවන්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රුවන්වැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති රුවන්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි...
රුවන්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත සාදරයෙන් පිලිගනිමු

රුවන්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රුවන්වැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති රුවන්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

වෙනත් සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1250.00

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

මුදල් අය නොකෙරේ

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 1500.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (දිනකට) රු. 500.00

 

අෂ්ඨක සේවා සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 3000.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

 

නැවුම් පුවත්