පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
யட்டியன்தொட்டை கலாசார நிலையம்

கபுளுமுல்ல பத்தினி தேவதையின் அருள் பெற்ற கித்துல்கல ‘சிப்பிக் குகை’ இல் இருந்து ஆதி காலத்து பலாங்கொட மனிதனின் தகவல்களைப் பெற்ற மாபெரும் வரலா...
யட்டியன்தொட்டை கலாசார நிலையம்

கபுளுமுல்ல பத்தினி தேவதையின் அருள் பெற்ற கித்துல்கல ‘சிப்பிக் குகை’ இல் இருந்து ஆதி காலத்து பலாங்கொட மனிதனின் தகவல்களைப் பெற்ற மாபெரும் வரலா...

யட்டியன்தொட்டை கலாசார நிலையம்

கபுளுமுல்ல பத்தினி தேவதையின் அருள் பெற்ற கித்துல்கல ‘சிப்பிக் குகை’ இல் இருந்து ஆதி காலத்து பலாங்கொட மனிதனின் தகவல்களைப் பெற்ற மாபெரும் வரலாற்றுக்கு உhpமைக்கூறிய யட்டியன்தொட்டை பிரதேச செயலகப் பிhpவின் யட்டியன்தொட்டை கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

எமது சேவைகள்

பொருட்கள் வழங்கல்

This page is under construction

 

இசை கருவிகள் வழங்கல்

This page is under construction

 

நடனக் ஆடைகள் வழங்கல்

This page is under construction

 

நடனக் குழுகள் வழங்கல்

This page is under construction

 

புதிய செய்திகள