පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
යටියන්තොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

කබුළුමුල්ල පත්තිනි දේව මැණියන්ගේ පිහිට ලද කිතුල්ගල බෙලි ලෙනෙන් ආදි බලංගොඩ මානවයාගේ තොරතුරු ලද සුවිශේෂි ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියා පෑ යටියන්තොට ප...
යටියන්තොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

කබුළුමුල්ල පත්තිනි දේව මැණියන්ගේ පිහිට ලද කිතුල්ගල බෙලි ලෙනෙන් ආදි බලංගොඩ මානවයාගේ තොරතුරු ලද සුවිශේෂි ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියා පෑ යටියන්තොට ප...

යටියන්තොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

කබුළුමුල්ල පත්තිනි දේව මැණියන්ගේ පිහිට ලද කිතුල්ගල බෙලි ලෙනෙන් ආදි බලංගොඩ මානවයාගේ තොරතුරු ලද සුවිශේෂි ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියා පෑ යටියන්තොට ප්‍රාදේශිය ලේකම් කෙට්ඨාශයේ යටියන්තොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි මේ ඔබ දොරටු විවර කරගන්නේ.

අපගේ සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබාදීම සැපයීම

This page is under construction

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්