පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
கேகாலை கலாசார நிலையம்

இலங்கையின் சப்ரகமுவை மாகாணத்தின் கேகாலை மாவட்டத்தைச் சேHந்த கேகாலை பிரதேச செயலகப் பிhpவிற்கு சொந்தமான குருளுகெலே பாதுகாப்பு நிலத்து எல்லையில...
கேகாலை கலாசார நிலையம்

இலங்கையின் சப்ரகமுவை மாகாணத்தின் கேகாலை மாவட்டத்தைச் சேHந்த கேகாலை பிரதேச செயலகப் பிhpவிற்கு சொந்தமான குருளுகெலே பாதுகாப்பு நிலத்து எல்லையில...

கேகாலை கலாசார நிலையம்

இலங்கையின் சப்ரகமுவை மாகாணத்தின் கேகாலை மாவட்டத்தைச் சேHந்த கேகாலை பிரதேச செயலகப் பிhpவிற்கு சொந்தமான குருளுகெலே பாதுகாப்பு நிலத்து எல்லையில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள கேகாலை கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

எமது சேவைகள்

மன்டப வசதிகள வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் தினத்திற்கு ரூபா 1000.00

 

நடன உடைகள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்கு ரூபா 150.00

 

ஹேவிசி குழுக்கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்கு ரூபா 1500.00

 

நடன குழுக்கள் வழங்கல்

இலவசம்

 

‘ஜய மங்கள காதா’ / ‘அஷ்டக’ /’பாடற் குழுகள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் தன் நபருக்கு ரூபா 1000.00

 

புதிய செய்திகள