පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
කෑගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සබරගමු පලාතේ කැගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කෑගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් කුරුළුකැලේ රක්ෂිතයට මායිම්ව පිහිටු...
කෑගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සබරගමු පලාතේ කැගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කෑගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් කුරුළුකැලේ රක්ෂිතයට මායිම්ව පිහිටු...

කෑගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සබරගමු පලාතේ කැගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කෑගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් කුරුළු කැලේ රක්ෂිතයට මායිම්ව පිහිටුවා ඇති කෑගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට රු.1000.00

 

නර්තන ඇඳුම් ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකුට රු.150.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකුට රු.1500.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

නොමිලේ

 

ජය මංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකුට රු.1000.00

 

නැවුම් පුවත්