පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
தெகிஓவிட்ட கலாசார நிலையம்

மேற்கு மாகாணத்தின் களுத்துறை மாவட்டத்தில் ஹொரண பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பொக்குணுவிட்ட கலாசார நிலைவயத்திற்கே தாங்கள் தற்போ...
தெகிஓவிட்ட கலாசார நிலையம்

மேற்கு மாகாணத்தின் களுத்துறை மாவட்டத்தில் ஹொரண பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பொக்குணுவிட்ட கலாசார நிலைவயத்திற்கே தாங்கள் தற்போ...

தெகிஓவிட்ட  கலாசார நிலையம்

மேற்கு மாகாணத்தின் களுத்துறை மாவட்டத்தில் ஹொரண பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பொக்குணுவிட்ட கலாசார நிலைவயத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

எமது சேவைகள்

நடன் குழுக்கள் வழங்கல்

This page is under construction

 

அலங்காரமான முறையில் பன்னH வரைதல்

This page is under construction

 

ஹேவிசி குழுக்கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞH தொடHபாக) - ரூபா 1000.00

 

நடன ஆடைகள் வழங்கல்

This page is under construction

 

மன்டப வசதிகள் வழங்கல்

This page is under construction

 

ஜயமங்கள காதா / அஷ்டக / பாடல் குழுக்களை வழங்கல்

This page is under construction

 

புதிய செய்திகள