පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
දෙහිඕවිට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සබරගමු පුරවරෙය් සීතාවක රාජධානියට පසුබිම් වු බිම් කඩක් වන දෙහිඕවිට ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් දෙහිඕවිට නගර...
දෙහිඕවිට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සබරගමු පුරවරෙය් සීතාවක රාජධානියට පසුබිම් වු බිම් කඩක් වන දෙහිඕවිට ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් දෙහිඕවිට නගර...

දෙහිඕවිට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සබරගමු පුරවරෙය් සීතාවක රාජධානියට පසුබිම් වු බිම් කඩක් වන දෙහිඕවිට ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් දෙහිඕවිට නගර මධ්‍යයේ ඇති මාගම් තෙන්නකොන් අනුස්මරණ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇඳීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

එක් ශිල්පියෙක් සඳහා රු. 1000.00 ක මුදලක්

 

නර්තන අඳුම්

This page is under construction

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

 

ජයමංගල ගාථා / අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්