පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

 • පෝෂණ වැඩමුළුව
 • විශේෂ දින සැමරුම් ( ගුරු දින)
 • ගුරු දින සැමරුම්
 • ළමා දිනය
 • උපහාර උළෙලවල්
 • මත් ද්‍රව්‍ය විරෝධි වැඩසටහන්
 • වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩසටහන
 • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
 • ජන සහන සේවා වැඩසටහන
 • පෙර පාසල්
 • ශ්‍රමදාන
 • සිගිති පොල
 

නැවුම් පුවත්