පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

rvProgrammes

விசேட பிராந்திய நிகழ்ச்சிகள்

•    போஷாக்கு நிகழ்ச்சிகள்
•    விசேட தின ஞாபகாHத்தம் (ஆசியா தின்)
•    ஆசியா தின ஞாபகாHத்த விழாக்கள்
•    சிறுவH தினம்
•    பாராட்டு விழாக்கள்
•    போதைப் பொருள் எதிHபு நிகழ்ச்சிகள்
•    முதியோH உபசரணை நிகழ்ச்சிகள்
•    பல் வகையான நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் விhpவூரைகள்
•    ஜன உதவி சேவை நிகழ்ச்சிகள்
•    முன் பள்ளி
•    சிரமதானங்கள்
•    சிறுவH சந்தை

 

பிராந்திய சமய நிகழ்ச்சிகள் (வெசாக் மற்றும் பொசொன் விழாக்கள்)

•    விரத செயற்பாடுகள்
•    தரும போதனைகள்
•    பிhpத் நிகழ்ச்சிகள்
•    வெசாக் கூடுப் போட்டிகள்
•    பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சிகள்
•    செய்யூள் தரும போதனை
•    பெரஹரா (ஊHவளம்)

 

பிராந்திய கலாசார நிகழ்ச்சிகள்

•    இலக்கிய விழா
•    கலாசார நிகழ்ச்சிகள்
•    பாற் பொங்க வைத்தல் விழாக்கள்
•    புத்தாண்டு விழா நாடகங்கள் மற்றும் கலை விழா
•    ‘பெத்துரு சாதய’ இசை நிகழச்சி
•    கலாசார ஊHவளம்
•    ‘பிரதிபா’ போட்டிப் பாடல் இரசனை

 

தேசிய நிகழ்ச்சிகள்

•    தேசிய சுதந்திர தின விழா
•    புத்தாண்டு விழா / உறவினH சந்தித்தல் / தலை எண்ணெய் வைத்தல் விழா
•    தேசிய இலக்கிய கலை பெருவிழா
•    ‘செனெஹச’ நயத்தல் மருந்தில்லம்இ  உலக சிறுவH தினம்

 புதிய செய்திகள