පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

dgProgrammes

பிராந்திய சுகாதார நிகழ்ச்சிகள்

•    ஆயூHவேத நிகழ்ச்சிகள்
•    மருத்துவ கண் பாpசோதனைகள்

 

விசேட பிராந்திய நிகழ்ச்சிகள்

•    போஷாக்கு நிகழ்ச்சிகள்
•    விசேட தின ஞாபகாHத்த விழாக்கள்
•    சிறுவH தினம்;
•    முதியோH உபசரணை நிகழ்ச்சிகள்
•    பலதரப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் விhpவூரைகள்;
•    முன்பள்ளி
•    இராத்திhp முகாங்கள்
•    சிரமதான நிகழச்ச்pகள்
•    சிறுவH சந்தை
•    ஓய்வாளH கூட்டம்

 

பிராந்திய சமய நிகழ்ச்சிகள் (வெசாக் மற்றும் பொசொன் விழாக்கள்)

•    தியான நிகழ்ச்சிகள
•    விரத நிகழ்ச்சிகள்
•    தரும போதனைகள்
•    அண்ணதான நிகழ்ச்சிகள்
•    வெசாக் கூடுப் போட்டிகள்
•    பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சிகள்
•    செய்யூள் வழியான தரும போதனைகள்
•    பெரகராக்கள்
•    போதி பூஜைகள்

 

பிராந்திய கலாசார நிகழ்ச்சிகள்

•    இலக்கிய விழா
•    பாற்பொங்க வைத்தல் விழா
•    புத்தாண்டு விழா நாடகம் மற்றும் தெரு நாடகக் காட்சிகள்;
•    ‘பெ;துரு சாதய’ இசை நிகழ்ச்சி
•    பலதரப்பட்ட அரச கலாசார விழாக்கள் மற்றும் கலை விழாக்கள்
•    கலாசர ஊHவளம்
•    “பிரதிபா” போட்டிப் பாடல் இரசனை நிகழச்சி
•    சாந்திக் கருமங்கள் நடாத்தல்
•    கலாசார மாலை
•    கலாசார மாலை

 புதிய செய்திகள