පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

  • ශිල ව්‍යාපාර
  • දන් සැල්
  • වෙසක් කුඩු තරඟ
  • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
  • කවි බණ
  • බෝධිපූජා වැඩසටහන්
 

නැවුම් පුවත්