පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

பிராந்திய கலாசார நிகழ்ச்சிகள்

  • இலக்கிய விழா
  • புத்தாண்டு விழா நாடகங்கள் மற்றும் தெரு நாடகங்கள்
  • பலதரப்பட்ட அரச கலாசார விழாக்கள் மற்றும் கலை விழா
  • “பிரதிபா” போட்டிப் பாடல் இரசனை நிகழச்சி
  • ‘அச்வென்ன’ கலை விழா
 

புதிய செய்திகள