පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

  • සාහිත්‍ය උළෙල
  • අවුරුදු උත්සව නාට්‍ය හා වීදි නාට්‍ය සන්දර්ශන
  • විවිධ රාජ්‍ය සංස්කෘතික උත්සව සහ කලා උත්සවය
  • ප්‍රතිභා තරග ගීත රස වින්දන
  • අස්වැන්න කලා මංගල්‍යය
 

නැවුම් පුවත්