පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ජාතික වැඩසටහන්

  • ජාතික නිදහස් උත්සවය
  • අලුත් අවුරුදු උත්සවය / නෑගම් යාම    / හිස තෙල් ගැමේ උත්සවය
  • “සිත් පහන් වේවා” වෙසක් බැති ගී වැඩසටහන
  • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
  • “සෙනෙහස” රසවින්දන සායනය ලෝක ළමා දිනය
  • “කෙතක වරුණ” වැඩසටහන යෞවනෝදය වැඩසටහන
  • සංස්කෘතික කඳවුර ජාතික ක්‍රීඩා උළෙල මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන “ප්‍රදීපාලෝක” භාවනා වැඩසටහන
 

නැවුම් පුවත්