පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

தேசிய நிகழ்ச்சிகள்

  • தேசிய சுதந்திர தின விழா
  • புத்தாண்டு விழா / உறவினH சந்தித்தல் / தலை எண்ணெய் இடல் விழா
  • ‘சித் பஹன் வேவா’ வெசக் பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சி
  • தேசிய இலக்கிய கலை பெருவிழா
  • ‘செனெஹச’ நயத்தல் மருந்தில்லம்இ உலக சிறுவH தினம்
  • “கெதக வருண” நிகழ்ச்சி
  • கலாசர முகாங்கள்இ தேசிய விளையாட்டு விழாஇ போதைப் பொருள் தடுப்பு நிகழ்ச்சிகள்இ“பிரதீபாலோக” தியான நிகழ்ச்சிகள்
 

புதிய செய்திகள