පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் பற்றிய விபரங்கள்

•    உடரட்ட நடனம்
•    முன்பள்ளி
•    ஆக்கப்பூHவமான நடனம்
•    அருங்கைப்பணி
•    கீழத்திய இசை
•    தமிழ் மொழி
•    நாடகம் மற்றும் அரங்கக் கலை
•    ஆங்கில மொழி
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்
•    பறை சாற்றல்

பாடநெறியின் பெயா் பாடநெறியின் வகைஇ குறுங்கால
(மாலை / வார இறுதி)
பாடநெறியின் காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறியின் உள்ளடக்கம் பாடநெறிக்கான கட்டணம்
உடரட்ட நடனம் வார இறுதி 01 வருடம் விடயம் தொடHபான பற்று

பறை சாற்றல் வார இறுதி 01 வருடம் விடயம் தொடHபான பற்று

சாஸ்தாய இசை வார இறுதி 01 வருடம் விடயம் தொடHபான பற்று

நாடக மற்றும் அரங்கக் கலை வார இறுதி 01 வருடம் விடயம் தொடHபான பற்று

ஓவியக் கலை மாலை 01 வருடம் விடயம் தொடHபான பற்று

அருங்கைப்பணி வார இறுதி 01 வருடம் விடயம் தொடHபான பற்று

 

புதிய செய்திகள