පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • පෙර පාසල්
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • අත්කම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • දෙමළ භාෂාව
  • නාට්‍ය හා රංග කලාව
  • ඉංග්‍රීසි භාෂාව
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
  • බෙරවාදනය
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම් පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සති අන්ත අවු: 01 විෂයට දක්වන කැමැත්ත

බෙර වාදනය සති අන්ත අවු: 01 විෂයට දක්වන කැමැත්ත

ශාස්ත්‍රීය සංගීතය සති අන්ත අවු: 01 විෂයට දක්වන කැමැත්ත

නාට්‍ය හා රංග කලාව සති අන්ත අවු: 01 විෂයට දක්වන කැමැත්ත

චිත්‍ර කලාව සන්ධ්‍යා අවු: 01 විෂයට දක්වන කැමැත්ත

අත්කම් නිර්මාණ සති අන්ත අවු: 01 විෂයට දක්වන කැමැත්ත

 

නැවුම් පුවත්