පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

  • භක්තිගීත වැඩසටහන්
  • දන්සැල්
  • ශිල ව්‍යාපාර
  • ධර්ම දේශනා
  • පෙරහැර
  • බෝධි පූජා වැඩසටහන
 

නැවුම් පුවත්