පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

 • විශේෂ දින සැමරුම් (ගුරුදින)
 • ගුරුදින සැමරුම්
 • ළමාදිනය
 • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධි වැඩසටහන්
 • වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩසටහන
 • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
 • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධි වැඩසටහන
 • පෙර පාසල්
 • අත්කම් ප්‍රදර්ශන
 • ශ්‍රමදාන
 • විශ්‍රාමික සුහද හමුව
 

නැවුම් පුවත්