පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

தேசிய நிகழ்ச்சிகள்

•    ‘செனெஹச’ நயத்தல் மருந்தில்லம்இ  உலக சிறுவH தினம்
•    ‘சித் பஹன் வேவா’ வெசக் பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சி
•    தேசிய இலக்கிய கலை பெருவிழா
•    புத்தாண்டு விழா ஃ உறவினH சந்தித்தல் ஃ தலை எண்ணெய் தேய்த்தல் விழா

 

புதிய செய்திகள