පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

பாடநெறிகள்

•    உடரட்ட நடனம்
•    ஆக்கப்பூHவ நடனம்
•    அருங்கைப்பணி
•    கீலத்திய இசை
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்
•    பறை சாற்றல்

பாடநெறியின் பெயH பாடநெறியின் வகை (குறும் / வார இறுதி) பாடநெறியின் காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள பாடநெறியின் உள்ளடக்கம் பாடநெறிக்கான கட்டணம்
சிரேஷ்ட உடநட்ட நடனம் புதன் மற்றும் வெள்ளிக்; கிழமை 01 வருடம் 10 ஆம் ஆண்டுக்கு மேற்பட்ட இல்லை
கனிஷ்ட உடநட்ட நடனம் செவ்வாய் மற்றும் புதன் கிழமை
01 வருடம் 10 ஆம் ஆண்டுக்கு மேற்பட்ட இல்லை
புத்தாக்கம் வெள்ளி மற்றும் ஞாயிறு 01 வருடம் திறந்த இல்லை
பறை சாற்றல் புதன் மற்றும் வெள்ளிக் கிழமை 01 வருடம் திறந்த இல்லை
அருங்கைப்பணி புதன் மற்றும் சனிக் கிழமை 01 வருடம் திறந்த இல்லை
ஓவியம் மற்றும் சிற்பம் புதன் மற்றும் வியாழற் கிழமை 01 வருடம் 06 ஆம்  ஆண்டுக்கு மேற்பட்ட இல்லை
 

புதிய செய்திகள