පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • අත්කම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
  • බෙරවාදනය
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
ජ්‍යෙෂ්ඨ උඩරට නර්තනය බදාදා සහ සිකුරාදා අවු: 01 10 වසරින් ඉහළ නැත
කණිෂ්ඨ උඩරට නර්තනය අඟහරුවාදා සහ බදාදා අවු: 01 10 වසරින් ඉහළ නැත
නව නිර්මාණ සිකුරාදා සහ ඉරිදා අවු: 01 විවෘත නැත
බෙර වාදනය බදාදා සහ සිකුරාදා අවු: 01 විවෘත නැත
විසිතුරු අත්කම් බදාදා සහ සෙනසුරාදා අවු: 01 විවෘත නැත
චිත්‍ර හා මූර්ති බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා අවු: 01 6 වසරින් ඉහළ නැත
 

නැවුම් පුවත්