පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

விசேட பிராந்திய நிகழ்ச்சிகள்

•    போஷாக்கு நிகழ்ச்சிகள்
•    விசேட தின ஞாபகாHத்த விழாக்கள்
•    சிறுவH தினம்;
•    முதியோH உபசரணை நிகழ்ச்சிகள்
•    பலதரப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் விhpவூரைகள்;
•    முன்பள்ளி
•    இராத்திhp முகாங்கள்
•    சிரமதான நிகழச்ச்pகள்
•    சிறுவH சந்தை
•    ஓய்வாளH கூட்டம்

 

புதிய செய்திகள