පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

பிராந்திய கலாசார நிகழ்ச்சிகள்

•    இலக்கிய விழா
•    பாற்பொங்க வைத்தல் விழா
•    புத்தாண்டு விழா நாடகம் மற்றும் தெரு நாடகக் காட்சிகள்;
•    ‘பெ;துரு சாதய’ இசை நிகழ்ச்சி
•    பலதரப்பட்ட அரச கலாசார விழாக்கள் மற்றும் கலை விழாக்கள்
•    கலாசர ஊHவளம்
•    “பிரதிபா” போட்டிப் பாடல் இரசனை நிகழச்சி
•    சாந்திக் கருமங்கள் நடாத்தல்
•    கலாசார மாலை
•    கலாசார மாலை

 

புதிய செய்திகள