පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • පෙර පාසල්
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • ජන නැටුම්
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
  • බෙරවාදනය
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සතිඅන්ත අවු: 01 වයස අවු: 10 සිට ප‍්‍රායෝගික පුහුණූව හා න්‍යායික දැනුම නොමිලේ
පහතරට නර්ථනය සතිඅන්ත අවු: 01 වයස අවු: 10 සිට ප‍්‍රායෝගික පුහුණූව හා න්‍යායික දැනුම නොමිලේ
නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම් සතියේ දින 2 ක් ප.ව. 2.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා අවු: 01 වයස අවු: 10 සිට ප‍්‍රායෝගික පුහුණූව හා න්‍යායික දැනුම නොමිලේ
බෙර වාදනය සතිඅන්ත අවු: 01 වයස අවු: 10 සිට ප‍්‍රායෝගික පුහුණූව නොමිලේ
පෙරදිග සංගීතය සතියේ දින 2 ක් ප.ව. 2.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා අවු: 01 වයස අවු: 10 සිට ප‍්‍රායෝගික පුහුණූව හා න්‍යායික දැනුම නොමිලේ
දෙමළ භාෂාව සතියේ දින 2 ක් ප.ව. 2.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා අවු: 01 වයස අවු: 10 සිට කථනය, ලිවීම, කියවීම නොමිලේ
චිත‍්‍ර හා මුර්ති සතියේ දින 2 ක් ප.ව. 2.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා අවු: 01 වයස අවු: 10 සිට ප්‍රායෝගික පුහුණූව හා න්‍යායික දැනුම නොමිලේ
 

නැවුම් පුවත්