පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

பாடநெறிகள்

•    உடரட்ட நடனம்
•    முன்பள்ளி
•    ஆக்கப்பூHவ நடனம்
•    தமிழ் மொழி
•    நாட்டாH நடனம்
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்
•    பறை சாற்றல

பாடநெறியின் பெயH பாடநெறியின் வகைஇ குறுங்கால
(மாலை / வார இறுதி)
பாடநெறியின் காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறியின் உள்ளடக்கம் பாடநெறிக்கான கட்டணம்
உடரட்ட நடனம்
வார இறுதி 01 வருடம் 10 வயது முதல் செய்முறை பயிற்சி மற்றும் கோட்பாடு அறிவூ
இலவசம்
பஹதரட்ட நடனம் வார இறுதி 01 வருடம் 10 வயது முதல் செய்முறை பயிற்சி மற்றும் கோட்பாடு அறிவூ
இலவசம்
ஆக்கபூHவ நடனம் வார நாட்கள் 2 இல்இ பி.ப. 2.30 முதல் பி.ப. 5.00 வரை
01 வருடம் 10 வயது முதல் செய்முறை பயிற்சி மற்றும் கோட்பாடு அறிவூ இலவசம்
பறைசாற்றல் வார இறுதி 01 வருடம் 10 வயது முதல் செய்முறை பயிற்சி இலவசம்
கீழத்திய இசை வார நாட்கள் 2 இல்இ பி.ப. 2.30 முதல் பி.ப. 5.00 வரை
01 வருடம் 10 வயது முதல் செய்முறை பயிற்சி மற்றும் கோட்பாடு அறிவூ இலவசம்

தமிழ் மொழி
வார நாட்கள் 2 இல்இ பி.ப. 2.30 முதல் பி.ப. 5.00 வரை
01 வருடம் 10 வயது முதல் பேசுதல்இ எழுதுதல் மற்றும் வாசித்தல் இலவசம்
ஓவியம் மற்றும் சிற்பம் வார நாட்கள் 2 இல்இ பி.ப. 2.30 முதல் பி.ப. 5.00 வரை
01 வருடம் 10 வயது முதல் செய்முறை பயிற்சி மற்றும் கோட்பாடு அறிவூ இலவசம்
 

புதிய செய்திகள