පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் பற்றிய விபரங்கள்

  • உடரட்ட நடனம்
  • ஆக்கப்பூHவ நடனம்
  • அருங்கைப்பணி
  • கீலத்திய இசை
  • தமிழ் தொழி
  • ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்
  • பறை சாற்றல்
பாடநெறியின் பெயH பாடநெறியின் வகை (குறும் / வார இறுதி) பாடநெறியின் காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள பாடநெறியின் உள்ளடக்கம் பாடநெறிக்கான கட்டணம்
உடரட்ட நடனம் வார இறுதி 01 வருடம் நடனத் திறன் 18 வண்ணம் மற்றும் ஆரம்பப் பயிற்சி இலவசம்
கீழத்திய இசை வார இறுதி 01 வருடம் பாடும்இ இசைக்கும் திறன் பாடுதல் மற்றும் இசைத்தல் இலவசம்
ஓவியக் கலை வார இறுதி 01 வருடம் முன்பள்ளி முதல் உயHதரம் பாPட்சை வரையான பாட விதானம்
வரைதல்இ நிறம் தீட்டல் மற்றும் ஒப்பித்தல்
இலவசம்
புத்தாக்க நடனம் සන්ධ්‍යා 01 வருடம் முன்பள்ளி முதல் உயHதரம் பாPட்சை வரையான நடனத் திறன் ஆரம்பப் பயிற்சி மறறும் வண்ணம் சாHந்த ஆக்கங்கள் இலவசம்
தமிழ் மொழி வார இறுதி 01 வருடம் முன்பள்ளி முதல் அரச கரும மொழிகள் பாPட்சை வரை ஆரம்ப அறிவூ மற்றும் அரச கரும மொழிகள் பாPட்சைக்காக
இலவசம்
அருங்கைப்பணி மாலை 01 வருடம் பாடசாலை விட்டுச் சென்றுள்ள பன் புல் / ரிப்பன் / பெச் வHக் தொடHபான வேலைப்பாடுகள்
இலவசம்
பறை சாற்றல் மாலை 01 வருடம் 06 வயது முதல் யாவருக்கும்
ஆரம்பப் பயிற்சி மற்றும் பறை சாற்றலின் அனைத்து பறை தாளங்கள்
இலவசம்
ஆயூHவேதம் முற்பகழ் 05 வருடம் பாரம்பாpய மருத்துவம் மற்றும் அது தொடHபான அறிவூ
சிங்கள ஆயூHவேத முறையின் அனைத்து பிhpவூகளும் எழும்புஇ சHவாங்க நோய்கள்)
இலவசம்
சோதிடம் முற்பகழ் 05 வருடம் வயதெல்லையின்றி பாடசாலை விட்டுச் சென்றுள்ள யாவருக்கும் சோதிடக் கலையின் சகல பிhpவூகளும் இலவசம்
 

புதிய செய்திகள