පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • අත්කම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • දෙමළ භාෂාව
  • චිත්‍ර හා මූර්ති
  • බෙරවාදනය
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය
කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/
සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල
සීමාව
පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සති අන්තය අවුරුදු 01 නර්තන හැකියාව වන්නම් 18 සහ
මූලික සරඹ
නොමිලේ
පෙරදිග සංගීතය සති අන්තය අවුරුදු 01 ගායන වාදන කිරීමේ හැකියාව ගායනය හා වාදනය නොමිලේ
චිත්‍ර සති අන්තය අවුරුදු 01 පෙර පාසල් සිට උසස්පෙළ
විභාගය දක්වා විෂය කාණ්ඩය
නිර්මාණ කිරීම, පාට
ගැන්වීම හා ගැළපීම
නොමිලේ
නව නිර්මාණ නැටුම් සන්ධ්‍යා අවුරුදු 01 පෙර පාසල් සිට උසස්පෙළ
විභාගය දක්වා නර්තන හැකියාව
මූලික සරඹ හා වන්නම් ආශ්‍රිත නිර්මාණ නොමිලේ
දෙමළ භාෂාව සති අන්තය අවුරුදු 01 පෙර පාසල් සිට රාජ්‍ය භාෂා විභාගය දක්වා මූලික දැනුම හා රාජ්‍ය
භාෂා විභාගය සඳහා
නොමිලේ
අත්කම් සන්ධ්‍යා අවුරුදු 01 පාසල් හැරගිය පන්/ගල්/රිබන්/පැච්වර්ක්
ආශ්‍රිත නිර්මාණ
නොමිලේ
බෙර වාදනය සන්ධ්‍යා අවුරුදු 01 වයස අවුරුදු 06 සිට ඕනෑම අයෙකුට මූලික සරඹ සහ බෙර වාදනයේ සියළුම
බෙර පද
නොමිලේ
ආයුර්වේද පෙරවරු අවුරුදු 05 පාරම්පරික වෙදකම හා ඒ
පිළිබඳ දැනුම
සිංහල ආයුර්වේද ක්‍රමයේ
සියලුම කොටස් (සර්පවිස,
ගෙඩි,කැඩුම් බිඳුම්,සර්වාංග රෝග)
නොමිලේ
ජ්‍යෙතිෂය පෙරවරු අවුරුදු 05 පාසල් හැර ගිය වයස්
භේදයෙන් තොර
ජ්‍යොතිෂය විද්‍යාවේ
සියළුම කොටස්
නොමිලේ
 

නැවුම් පුවත්