පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

•    உடரட்ட நடனம்
•    சப்ரகமு நடனம்
•    ஆக்கப்பூHவமான நடனம்
•    பஹதரட்ட நடனம்
•    தமிழ் மொழி

பாடநெறியின் பெயா் பாடநெறியின் வகைஇ குறுங்கால
(மாலை / வார இறுதி)
பாடநெறியின் காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறியின் உள்ளடக்கம் பாடநெறிக்கான கட்டணம்
உடரட்ட நடனம்
வார இறுதி முன் பள்ளி பராயத்தில் இருந்து பதிவூ வழஙூக்கப்படும். நடனம்இ பாடல் மற்றும் இசைத்தல் ரூபா 150.00
பகதரட்ட நடனம்
வார இறுதி முன் பள்ளி பராயத்தில் இருந்து பதிவூ வழஙூக்கப்படும். நடனம்இ பாடல் மற்றும் இசைத்தல் ரூபா 150.00
சப்ரகமு நடனம்
வார இறுதி முன் பள்ளி பராயத்தில் இருந்து பதிவூ வழஙூக்கப்படும். நடனம்இ பாடல் மற்றும் இசைத்தல் ரூபா 150.00
புத்தாக்க நடனம் வார இறுதி முன் பள்ளி பராயத்தில் இருந்து பதிவூ வழஙூக்கப்படும். நடனம்இ பாடல் மற்றும் இசைத்தல் ரூபா 150.00
தமிழ் மொழி மாலை முன் பள்ளி பராயத்தில் இருந்து பதிவூ வழஙூக்கப்படும். நடனம்இ பாடல் மற்றும் இசைத்தல் ரூபா 150.00
 

புதிய செய்திகள